flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього службового розпорядку

14 червня 2017, 14:31

 Додаток

до наказу керівника апарату

 Апеляційного суду Волинської області

 від  25   жовтня  2016  року  № 1.12/18   

 

 

                                                                                  Затверджено зборами працівників апарату

 апеляційного суду Волинської області

від 25 жовтня   2016 року № 1

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

працівників апеляційного суду Волинської області

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку працівників апарату Апеляційного суду Волинської області, (далі – суд), його апарату – державних службовців, службовців, працівників патронатної  служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників  (далі – працівники суду), а також режим роботи, умови перебування працівників у суді та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

 

 1. Трудова дисципліна у суді ґрунтується на засадах добросовісного, сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатамипраці.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку суду затверджуються зборами працівників апарату Апеляційного суду Волинської області за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. №50 та з урахуванням Законів України "Про судоустрій і статус суддів" та  "Про державну службу".

 

 1. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою суду та керівникомапарату суду у межах наданих їм законом повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням зі зборами трудового колективу суду.  

 

 1. 5. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх працівників суду під підпис.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У СУДІ

 

 1. Працівники суду повинні діяти відповідно до вимог, що закріплені у Правилах поведінки працівника суду (затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009р. №33), та дотримуватись норм, передбачених  Правилами етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016р.№ 65.

 

 1. Працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про своюпрофесійну честь і гідність, ділову репутацію.

 

 1. Працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

 1. Працівники під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, тактовності, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

IIІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. 1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", діючого трудового законодавства.

 1. 2. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами у визначеному законом порядку.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного  службовця складають  Присягу державного службовця,  відповідно до статті36 Закону України "Про державну службу".

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату суду без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді. Помічники судді призначаються на посаду на час виконання суддею повноважень судді апеляційного суду Волинської області.

 1. 3. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
 • диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

Військовозобов”язані особи,  військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, та особи, які звільнені від виконання війського обовязку подають військовий квиток або документ, який його заміняє  та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, працівників патронатної служби та інших службових осіб суду,  крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:

 • особову картку встановленої форми з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів;
 • декларацію /електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік у встановленому законом порядку;
 • документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії; • підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;
 • направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось;
 • інші документи, визначені чинним законодавством України про державну службу.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

 1. 4. Прийом на роботу керівника апарату та заступника керівника апарату суду оформляється наказом голови суду на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України, прийом на роботу інших працівників апарату суду – наказом керівника апарату суду, якіоголошуються працівнику під розписку.
 2. 5. Для укладення трудового договору особа повинна подати відповідну заяву не пізніше як за два робочих дні до початку виникнення трудових відносин.

Попередження працівника про вихід  з наданої йому відпустки по догляду за дитиною здійснюється ним  шляхом подання відповідної заяви не пізніше як за два тижні до початку виходу на роботу. 

 1. 6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладені трудового договору.
 2. 7. Під час укладення трудового договору з працівником апарату суду, у т.ч з робітниками, може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Під час прийняття на державну службу встановлюється випробування відповідно до чинного законодавства про державну службустроком до шести місяців.

Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботуслужбовців строк випробування не може перевищувати трьох місяців.

Якщо протягом випробувального терміну працівник з причини тимчасової непрацездатності чи з інших поважних причин був відсутній на роботі, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, які він був відсутній.

 1. 8. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведенні його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
 • роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
 • ознайомити працівника з Правилами внутрішнього службового розпорядку, Правилами поведінки працівника суду та посадовою інструкцією під розписку, надати копію посадової інструкції та Правил поведінки працівника суду;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
 1. 9. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі управління персоналом. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника відділу управління персоналом або особу, яка виконує ці обов’язки.

 1. 10. Припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених чинним законодавством.
 2. 11. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні та подавши керівнику апарату суд обхідний лист встановленої форми, що засвідчує повернення ним службового посвідчення, бібліотечної літератури тощо  /зразок обхідного листа додається/. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 1. 12. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 2. 13. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється з підстав, визначених Законом України «Про державну службу».
 3. 14. Припинення трудового договору з працівниками суду  оформляється наказом керівника апарату суду.  
 4. 15. В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

IV. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Працівники апеляційного суду Волинської області мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 1. Працівники зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України, вимог Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», « «Правил поведінки працівника суду»,  Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р.№ 65 та інших актів законодавства України.

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5) ввічливо,  з повагою та  доброзичливо відноситись до керівників і співробітників,  учасників судового процесу та усіх інших відвідувачів суду; дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки керівників суду;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях апеляційного суду (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування).

12) своєчасно повідомляти у випадку зміни своїх облікових даних (паспортних даних,  облікової картки платника податків, зміни прізвища, імені, місця реєстрації, складу сім”ї  тощо).

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

 1. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

V. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ СУДУ

 1. 1. Керівник апарату суду та уповноважені ним особи зобов'язані:

1) під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, Кодексу професійної етики судді, Правил поведінки працівника суду, Правил етичної поведінки державних службовців,  правил внутрішнього службового розпорядку та застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу у порядку, визначеному чинним законодавством;

6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8) постійно вдосконалювати організацію роботи апеляційного суду та професійної майстерності працівників;

9) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

10) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників.

VІ. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 1. Тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. В суді установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

 1. Встановлюється наступний режим робочого тижня:
 • початок роботи з понеділка по п’ятницю                  - о  9.00 год.;
 • закінчення роботи з понеділка  по четвер        -  о 18.00 год;
 • закінчення роботи в п’ятницю                          - о  16.45 год.

Працівникам надається щодня, з 13.00 до 13.45 год. перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.

Режим роботи прибиральників службових приміщень, операторів котельні та робітника  з комплексного обслуговування й ремонту будівель та споруд  може встановлюватись за окремим графіком роботи, затвердженим керівником апарату суду, з дотриманням  встановленої законодавством України норм робочого часу.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

Працівникам забороняється  відволікати  інших працівників від виконання  їхніх  посадових обов’язків.

До встановлення в суді відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративної будівлі суду (далі – система обліку робочого часу) облік робочого часу працівників суду здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу та  табелі робочого часу.  

Відповідальні особи за здійснення обліку робочого часу працівників суду визначаються наказом керівника апарату суду.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу / прибуття на роботу  журнали обліку (відомості системи обліку робочого часу)  подаються відповідальними особами до служби управління персоналом суду щоденно  до 9 год 30 хв.

Вихід працівника суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час тривалістю до 60 хвилин  відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 1. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більше як 15 календарних днів. 

Щорічна основна відпустка працівникам патронатної служби, працівникам, які виконують функції з обслуговування, службовцям суду та робітникам надається тривалістю не менше 24 календарних днів.  

Працівникам патронатної служби, працівникам, які виконують функції з обслуговування, службовцям суду, які  у своїй роботі постійно застосовують персональний комп’ютер, надається додатково 4 календарні дні щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням …, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами). Дана норма не поширюється на державних службовців, яким види та тривалість відпусток визначено статтями 57 та 58 Закону України «Про державну службу».  Відпустка надається  після проведення атестації робочих місць у встановленому законом порядку.

Водію службового автомобіля надається додаткова відпустка тривалість 7 календарних днів відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України «Про відпустки», як компенсація  за ненормований робочий день.

Працівникам надаються також інші додаткові відпустки передбачені чинним  законодавством України.  

На прохання працівника допускається поділ щорічних відпусток на частини за умови, що основна її частина буде не менше чотирнадцяти календарних днів.

Додаткову оплачувану відпустку за вислугу років на прохання державного службовця може бути поділено на частини будь-якої тривалості.

При наданні відпустки (або її основної частини тривалістю не менше 14 днів) працівникам виплачується матеріальна (грошова) допомога у розмірі, визначеному чинним законодавством та Положенні про порядок надання матеріальної допомоги працівникам апарату Апенляційного суду Волинської області.

 1. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується на кожен календарний рік не пізніше 15 січня,  головою суду – відносно суддів, керівника апарату суду, його заступника та начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності суду;  керівником апарату  - відносно інших працівників суду.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

 1. 5. Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника апарату суду, або осіб, які виконують їхні обов’язки.
 2. 6. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
 3. 7. За рішенням керівника апарату суду державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 1. 8. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

VІІ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКОМ  ПРО СВОЮ ВІДСУТНІСТЬ

 

 1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами телефонного зв'язку або іншим доступним способом не пізніше початку робочого дня.

Для вирішення особистих питань у робочий час працівник може  бути відсутній на роботі  сумарно не більше восьми годин на місяць. У цьому випадку  працівником подається заява  безпосередньому керівнику та погоджється ним.

 

 1. У разі недотримання працівником суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника суду на робочому місці.

 

 1. У разі відсутності на роботі працівника  суд більше однієї години, працівник повинен надати докази поважності причини своєї відсутності на роботі або подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату суду щодо причин відсутності.

 

VІІІ. ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА СУДУ НА РОБОТІ У ВИХІДНІ, СВЯТКОВІ, НЕРОБОЧІ ДНІ ТА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ.

 

 1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) голови суду / керівника державної служби, у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожногопрацівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

 1. Керівник державної служби за потреби може залучати працівників суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 

Чергування працівника після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналу  затверджується керівником державної служби.

 

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналу керівникудержавної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

 1. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді, запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 

За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

 

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

ІХ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 1. 1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
 • Оголошення подяки голови суду;
 • Дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному Законом;
 • Преміювання.

За особливі заслуги працівники апарату суду представляються до заохочень Державної судової адміністрації України, Ради суддів Україним та інших органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, державних нагород та присвоєння почесних звань, в порядку, визначеному чинним законодавством

 1. 2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів апеляційного суду.
 2. Заохочення оголошуються в наказі керівника, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

Х. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. 1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівників суду може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
 • Догана;
 • Звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (за систематичне порушення працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались дисциплінарні стягнення, за прогул без поважних причин, в тому числі відсутність на робочому місці більше 3-х годин на протязі робочого дня без поважних причин,  чи появу на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння).

До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує суд  можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу в порядку, визначеному чинним законодавством:

 • Зауваження;
 • Догана;
 • Попередження про неповну службову відповідність;
 • Звільнення.

При обранні виду стягнення повинно бути враховано ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких  вчинено проступок, а також попередню роботу працівника.

 1. Судді до дисциплінарної відповідальності можуть бути притягнені  з підстав і в порядку визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 2. Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовуються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
 3. 4. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Правил етичної поведінки державних службовців та чинного законодавства України у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.
 4. 5. До застосування дисциплінарного стягнення керівник суду повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
 5. 6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення працівник, який скоїв прогул без поважних причин чи з’явився на роботу в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, позбавляється премії повністю або частково за період, в якому було вчинене порушення.

 1. 7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до працівників під розписку та вивішуються в приміщенні суду на видному місці.

 

ХІ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕННЯ ДО ВІДОМА ПРАЦІВНИКА СУДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НАКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЗІ СЛУЖБОВИХ ПИТАНЬ

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайтіапеляційного суду Волинської області.

 

ХІ. ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 1. Керівник зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником покладені відповідні функції у суді.

 

 1. Працівник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

 1. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці у суді відповідає уповноважена на те згідно наказу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

ХІІ.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДІЛОВОДСТВА (СПРАВ) І МАЙНА ПРАЦІВНИКОМ СУДУ

 

 1. Працівник зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно, уповноваженій суб'єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до йогоособової справи.